ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Ineke Kremers: Ineke Kremers, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 65269179.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Ineke Kremers voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Ineke Kremers, waarbij in het kader van een door Ineke Kremers georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Ineke Kremers en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Ineke Kremers.

Schriftelijk: Elke vorm van het geschreven woord tussen Ineke Kremers en Wederpartij, inclusief Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Dat houdt in zowel op papier als elektronisch, waaronder via e-mail, website of telefoon.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Artikel 2. Algemeen

    1      Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Ineke Kremers en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

    2      Algemene inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij zij door Ineke Kremers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

    3      Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

    4      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

    5      Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ineke Kremers zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

    1      Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan.

    2      Alle aanbiedingen en/of offertes van Ineke Kremers zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

    3      Offertes van Ineke Kremers zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Ineke Kremers.

    4      Ineke Kremers kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.

    5      Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Ineke Kremers niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

    6      Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Overeenkomst

    1      De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij en geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Ineke Kremers, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke Overeenkomst door Ineke Kremers aan Wederpartij.

    2      De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

    1      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ineke Kremers de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

    2      Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ineke Kremers zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

    3      Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Ineke Kremers de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

    4      Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Ineke Kremers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Ineke Kremers proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

    5      Ineke Kremers zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ineke Kremers kunnen worden toegerekend.

    6      Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Ineke Kremers zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

    1      Ineke Kremers zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

    2      Ineke Kremers heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

    3      Ineke Kremers heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

    4      Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ineke Kremers het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Ineke Kremers niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

    5      Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ineke Kremers het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

    6      De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Ineke Kremers.

    7      Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Ineke Kremers bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

    8      Ineke Kremers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ineke Kremers is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ineke Kremers kenbaar behoorde te zijn.

    9      Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Ineke Kremers voor een periode van twee weken of langer, terwijl Ineke Kremers veelvoudig contact heeft gezocht, is Ineke Kremers gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Ineke Kremers is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 7. Prijzen en Tarieven

    1      De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

    2      De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

    3      Van alle bijkomende kosten zal Ineke Kremers tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekent.

 

Artikel 8. Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

    1      Indien Ineke Kremers bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Ineke Kremers gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

    2      Indien Ineke Kremers het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

    3      Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: * de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; * Ineke Kremers alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; *bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

    4      De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

    5      Ineke Kremers zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Ineke Kremers zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Artikel 9. Leverings- en uitvoeringstermijnen

    1      De levering zal plaatsvinden binnen een door Ineke Kremers opgegeven termijn.

    2      De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Ineke Kremers opgegeven termijn.

    3      Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

    4      Indien Ineke Kremers gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Ineke Kremers heeft verstrekt.

    5      Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Ineke Kremers schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ineke Kremers alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

    6      Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Ineke Kremers zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Ineke Kremers binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Artikel 10. Risico-overgang

    1      De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Ineke Kremers.

    2      Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 11. Betaling

    1      Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Ineke Kremers aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen.

    2      Betaling geschiedt voorafgaand aan opdracht en binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Ineke Kremers aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

    3      Ineke Kremers en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

    4      Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

    5      Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

    6      In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Ineke Kremers en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Ineke Kremers onmiddellijk opeisbaar.

    7      Ineke Kremers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ineke Kremers kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

    8      Ineke Kremers heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Ineke Kremers heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

    9      Bij niet tijdig betalen van de factuur, behoudt Ineke Kremers zich het recht voor om te stoppen met de werkzaamheden. De eventueel tot alsdan uitgevoerde werkzaamheden dienen betaald te worden.

 

Artikel 12. Incassokosten

    1      Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

    2      Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft  Ineke Kremers, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €90,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

    3      Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft  Ineke Kremers, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

    4      Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft  Ineke Kremers pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat  Ineke Kremers de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. 

    5      De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

    1      Alle door Ineke Kremers geleverde zaken blijven eigendom van Ineke Kremers totdat Wederpartij voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Ineke Kremers.

    2      Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Wederpartij niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 14. Opschorting

    1      Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.           

    2      Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ineke Kremers het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

    3      Voorts is Ineke Kremers bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: * na het sluiten van de Overeenkomst Ineke Kremers omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; * de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; * zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ineke Kremers kan worden gevergd.

    4      Indien Ineke Kremers overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 15. Ontbinding

    1      Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ineke Kremers bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

    2      Voorts is Ineke Kremers bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: * na het sluiten van de Overeenkomst Ineke Kremers omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; * de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; * door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Ineke Kremers kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; * zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ineke Kremers kan worden gevergd; * de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; * de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; * de Wederpartij komt te overlijden.

    3      Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

    4      Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ineke Kremers op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

    5      Indien Ineke Kremers de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Ineke Kremers niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

    6      Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Ineke Kremers het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

    7      Bij voortijdige beëindiging door Ineke Kremers, heeft Wederpartij recht op medewerking van Ineke Kremers met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ineke Kremers extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 16. Overmacht

    1      Een tekortkoming kan niet aan Ineke Kremers of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

    2      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ineke Kremers geen invloed kan uitoefenen en waardoor Ineke Kremers niet in staat is de verplichtingen na te komen.

    3      Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Ineke Kremers in redelijkheid niet van Ineke Kremers mag worden verlangd.

    4      Ineke Kremers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ineke Kremers zijn verbintenis had moeten nakomen.

    5      In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

    6      Zowel Ineke Kremers als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

    7      Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Ineke Kremers zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

    8      Indien Ineke Kremers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ineke Kremers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17. Garanties

    1      Ineke Kremers garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Ineke Kremers garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

    2      Ineke Kremers garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

    3      De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik in Nederland en internationaal.

    4      Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Ineke Kremers, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

    5      Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

    6      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Ineke Kremers in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

    7      De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ineke Kremers geen invloed op uit kan oefenen.

 

Artikel 18. Onderzoek en Reclame

    1      De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken.

    2      De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken.

    3      Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

    4      Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Ineke Kremers gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

    5      Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Ineke Kremers gemeld te worden.

    6      Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Ineke Kremers gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

    7      Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

    8      De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Ineke Kremers aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Ineke Kremers nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Ineke Kremers niet schriftelijk om toezending is gevraagd.

    9      De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Ineke Kremers binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

    10    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

    1      Ineke Kremers is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Ineke Kremers

    2      Ineke Kremers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

    3      Indien Ineke Kremers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ineke Kremers beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Ineke Kremers uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

    4      Ineke Kremers is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Ineke Kremers ingeschakelde derden.

    5      De Wederpartij dient de schade waarvoor Ineke Kremers aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Ineke Kremers te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

    6      Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Ineke Kremers vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 20. Vrijwaring

    1      De Wederpartij vrijwaart Ineke Kremers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Ineke Kremers en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

    2      Indien Ineke Kremers door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Ineke Kremers zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ineke Kremers en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 21. Verjaringstermijn

    1      Voor alle vorderingen en verweren jegens Ineke Kremers en de door Ineke Kremers (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

    2      Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Ineke Kremers ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 22. Intellectueel eigendom

    1      Alle door Ineke Kremers voor Wederpartij ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Ineke Kremers. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

    2      Alle door Ineke Kremers ten behoeve van Wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door Wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Ineke Kremers verstrekte stukken mogen niet door Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ineke Kremers openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 23. Privacy

    1      De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Ineke Kremers verstrekt, zal Ineke Kremers zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

    2      Ineke Kremers mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

    3      Het is Ineke Kremers niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

    4      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Ineke Kremers gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Ineke Kremers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ineke Kremers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

    5      De Wederpartij gaat akkoord dat Ineke Kremers de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benaderd. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

    6      Ineke Kremers behoudt zich het recht de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

    7      Wederpartij en Ineke Kremers zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

 

Artikel 24. Nieuwsbrief

    1      De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

    2      De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

    3      De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

    4      De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

 

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillen

    1      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ineke Kremers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

    2      Geschillen tussen Ineke Kremers en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

    3      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Vastgesteld te Sint Anthonis op 22 januari 2020